Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest JUNGHEINRICH POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem siedziby Administratora lub adresem e-mail:
  rodo@jh.pl lub frank.jastrob@jungheinrich.de.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  • organizacji Wydarzenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Wydarzeniu. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.
 5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.

  Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

 7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją),
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

Rejestracja

Zarejestrujcie się Państwo już dziś.  

Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest JUNGHEINRICH POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3.
Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych i przysługujących Państwu prawach znajduje się tutaj

Kontakt

Mają Państwo pytania, chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Dniach Otwartych, a może wystąpił niespodziewany problem podczas rejestracji?

Zapraszamy do kontaktu. Mogą Państwo napisać do nas na adres marketing@jungheinrich.com.pl, zadzwonić pod numer 801 300 801 lub skontaktować się z doradcą handlowym Jungheinrich.

Wsparcie techniczne: info@jungheinrich-dniotwarte.pl